Cửa trượt xếp Hafele

402.35.000 Slido f-li43 70a fitting 2 do. Dt 19mm 1,540,000 Cửa trượt xếp Hafele
402.35.001 Slido f-li43 70a fitting 2 do. Dt 24mm 1,540,000 302
402.35.002 Slido f-li43 70a fitting 2 do. Dt 28mm 1,584,000 302
402.35.003 Slido f-li43 70a fitting 2 do. Dt 40mm 1,705,000 Cửa trượt xếp Hafele
402.35.004 Slido f-li43 70a fitting 3 do. Dt 19mm 2,167,000 302
402.35.005 Slido f-li43 70a fitting 3 do. Dt 24mm 2,167,000 302
402.35.006 Slido f-li43 70a fitt. 3 Do. Dt 28mm 2,277,000 302
402.35.007 Slido f-li43 70a fitting 3 do. Dt 40mm 2,662,000 302
402.35.008 Slido f-li43 70a fitting 4 do. Dt 19mm 8,085,000 302
402.35.009 Slido f-li43 70a fitting 4 do. Dt 24mm 8,154,300 302
402.35.010 Slido f-li43 70a fitting 4 do. Dt 28mm 8,154,300 302
402.35.011 Slido f-li43 70a fitting 4 do. Dt 40mm 11,682,000 302
402.35.480 Slido f-li43 70a cd 2.0 50/100 2 Do. 3,465,000 Cửa trượt xếp Hafele
402.35.481 Slido f-li43 70a cd 2.0 70/100 2 Do. 3,465,000 302
402.35.482 Slido f-li43 70a cd 2.0 50/100 3 Do. 7,304,000 302
402.35.483 Slido f-li43 70a cd 2.0 70/100 3 Do. 7,139,000 302
402.35.484 Slido f-li43 70a cd 2.0 50/100 4 Do. 5,654,000 302
402.35.485 Slido f-li43 70a cd 2.0 70/100 4 Do. 5,434,000 302
402.35.020 Slido f-li43 70a e-drive 2do.1600-
2400mm
27,456,000 302
402.35.021 Slido f-li43 70a e-drive 2do.2400-
4000mm
28,919,000 302
402.35.025 Slido f-li43 70a e-drive 3do.2500-
3100mm
44,165,000 302
402.35.026 Slido f-li43 70a e-drive 3do.3100-
4000mm
45,584,000 302
402.35.030 Slido f-li43 70a e-drive 4do.2500-
3100mm
44,781,000 Cửa trượt xếp Hafele
402.35.031 Slido F-Li43 70A e-drive 4do.3100-
4000mm
46,211,000 302
402.35.625 Slido F-Li43 70A run.track alu
2500mm
1,563,000 302
402.35.635 Slido F-Li43 70A run.track alu
3500mm
3,219,000 302
400.52.954 D-guide track alu.silvc.
2500mm
1,074,000 302
400.52.955 D-guide track alu.silvc.
3500mm
1,767,000 302
406.78.027 Fitt.Set 2d-space air 36 for dr 22mm 3,300,000 304
406.78.026 Fitt set 2dr for space air 3,500,000 Cửa trượt xếp Hafele
406.78.037 Fitt.Set 3d-space air 36 for dr 22mm 4,500,000 304
406.78.032 Fitt set 3dr for space air 36 5,050,000 304
406.78.922 Double top runn track 2500mm 1,601,001 304
406.78.923 Double top runn track 3500mm 2,350,000 304
407.47.002 D-guide track silent 2,5m 1,029,001 304
407.47.004 Slido f-li16-80b dbl.Guide track 3.5m 1,755,001 304
406.78.311 Soft closer damper for air space 850,000 304
406.78.310 Damping system for space 80 900,000 304
404.21.109 Guide retractable brown 17,673 305
404.22.106 Slido F-Li12 30B run.track plastic
brown
18,655 305
494.00.140 Slido Classic 30IF for 2 doors 143,000 305
494.00.141 Slido Classic 30IF for 3 doors 209,000 305
404.14.133 Slido F-Li12 run./guid.track pla.
br.3.0m
100,000 305
404.19.320 Slido F-Li12 20A guide w.bolt/catch
grey
44,280 Cửa trượt xếp Hafele
404.20.340 Slido F-Li12 20A run.gear w.hei.
adjst.gr
57,240 307
404.14.133 Slido F-Li12 run./guid.track pla.
br.3.0m
100,000 307
494.00.110 SB-Schiebetuerbeschlag 40kg 350,000 309
494.00.116 Classic 40IF AA for 3 doors 501,000 309
405.11.114 Soft close Smuso CD50 1,689,001 310
404.24.100 Slido F-Li17 40A running gear 61,001 310
404.24.320 Slido F-Li17 40A end stopper plastic 5,400 310
404.24.330 Slido F-Li17 40A guid.run.blue zinc pl 15,000 310
404.24.310 Slido F-Li17 40A spacer 24,000 Cửa trượt xếp Hafele
402.41.302 Center door stopper plastic ST75 f. Rt 64,600 310
404.16.913 Slido F-Li17 40A track alu.silv. 3.0m 127,001 310
401.30.400 Damper DW306 103,000 312
401.30.802 Runn.track alu. 2,5m 79,000 312
401.30.602 Guide track alu. 2,5m 575,000 312
401.30.612 Guide track alu. 2,5m 714,000 312
401.30.622 Guide track alu. 2,5m 750,000 312
401.30.000 Fitting DW306-20 2d 595,000 312
401.30.001 Fitting DW306-25 2d 595,000 312
401.30.002 Fitting DW306-32 2d 595,000 312
401.30.003 Fitting DW306-20 3d 882,000 312
401.30.004 Fitting DW306-25 3d 882,000 312
401.30.005 Fitting DW306-32 3d 882,000 312
415.13.104 Slido F-Li14 25A running gear st.zi.pl 163,000 314
415.13.060 Slido F-Li14 25A mount.aid plast.natur 47,000 314
415.13.050 Slido F-Li14 25A gasket/anti-derailm 36,000 314
415.13.051 Slido F-Li14 25A gasket/anti-derailm 36,000 Cửa trượt xếp Hafele
415.13.020 Slido F-Li14 25A end pc. plast.matt chr 52,000 314
415.13.021 Slido F-Li14 25A end piece pla.
matt chr
52,000 314
415.13.170 Slido F-Li14 25A run.hous.grip matt
chr
124,000 314
415.13.010 Slido F-Li14 25A run.hous.grip
chromat
127,001 314
233.02.420 Runn.shoe lock Slido 25 IF G chr 1,213,000 314
415.10.802 Guide track alu.silv.pol. 2500mm 979,000 314
415.10.805 Slido F-Li14 25A gui.tra.bru.alu.
pol.5m
1,980,000 314
415.11.622 Runn.track alu.silv.pol. 2500mm 495,000 314
415.11.605 Slido F-Li14 25A gui.tra.pol.alu.
silv.5m
990,000Cửa trượt xếp Hafele

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Liên hệ