Cửa trượt Hafele

415.12.642 Running shoe alu.silv.pol. 2500mm Cửa trượt Hafele 935,000 Cửa trượt Hafele
415.12.605 Slido F-Li14 25A run.track alu.silv.5m 1,870,000 Cửa trượt Hafele
415.13.622 Slido F-Li14 25A gasket plast.grey
2.5m
294,000 Cửa trượt Hafele
415.13.625 Slido F-Li14 25A gasket plast.grey
5.0m
568,000 Cửa trượt Hafele
416.13.935 Slido F-Li14 25A dust protec.alu.
silv.5m
1,596,000 Cửa trượt Hafele
416.13.925 Slido F-Li14 25A dust protec.alu.
silv.5m
1,444,000 Cửa trượt Hafele
401.30.009 Fitting set Fold 20 VF 1,681,000 Ray cửa lùa Hafele
401.30.608 Fold 20 VF rail, alu. anod. 2500 mm 1,155,000 Ray cửa lùa Hafele
409.61.000 Fitt.Silent-Fold 40 2d 4,138,200 318
940.42.920 Track alu anodized 2.0m 515,000 318
940.42.930 Track alu anodized 3.0m 890,000 318
409.60.902 Silent-fold 40 bottom guide track
2000mm
258,500 318
409.60.903 Silent-fold 40 bottom guide track
3000mm
433,400 318
408.25.335 Slido f-pa71 16a fitting exl 340mm 1,398,000 320
408.25.340 Slido f-pa71 16a fitting exl 408mm 1,525,000 320
408.25.345 Slido f-pa71 16a fitting exl 440mm 1,588,000 320
408.25.350 Slido f-pa71 16a fitting exl 504mm 1,652,000 320
408.25.355 Slido f-pa71 16a fitting exl 536mm 1,423,000 320
408.25.360 Slido f-pa71 16a fitting exl 600mm 1,779,000 320
408.25.365 Slido f-pa71 16a fitting exl 664mm 1,525,000 320
408.24.020 Slido f-pa71 16a moun.Set exl inset
35mm
564,300 320
408.24.002 Slido f-pa71 16a moun.Set exl inset
40mm
821,700 320
408.24.011 Slido F-Pa71 16A moun.set Exl
overl.40mm
840,400 321
408.30.243 Concepta connec.track silv.1
do.55/650mm
4,490,000 324
408.30.092 Concepta connec.track silv.1
do.55/900mm
2,990,000 324
408.30.093 Concepta connec.track silv.
2do.110/650mm
5,990,001 324
408.30.094 Concepta connec.track silv.
2do.110/900mm
6,991,001 324
408.30.095 Concepta connec.track silv.2
do.110/26mm
4,990,000 324
408.30.590 Concepta 25 fitting 1250-1850 silver 32,990,000 324
408.30.591 Concepta 30 fitting 1851-2300 silver 36,989,999 324
408.30.592 Concepta 40 fitting 1851-2500 silver 45,989,999 324
408.30.593 Concepta 50 fitting 2301-2850 silver 47,989,999 324
408.31.008 Folding f.Concepta 25 lh 1250-
1850mm
69,989,999 327
408.31.009 Folding f.Concepta 25 rh 1250-
1850mm
69,989,999 327
408.31.010 Fol.Concepta 25 lh 1420/1851-
2600mm
74,990,000 327
408.31.011 Fol.Concepta 25 rh 1420/1851-
2600mm
74,990,000 327
408.30.961 Fol.Concepta floor prof.alu.
sil.c.1300mm
5,990,001 327
408.30.229 Fold.Concepta door centr.mech.
magnetic
1,757,455 327
408.30.970 Fol.Concepta adjust.prof.alu.
silv.2600mm
9,990,000 327
408.30.400 Fold.Concepta con.spa.pl.alu.colourl.
ano
990,000 327
408.45.024 Slido f-park72 50a 1990°2200mm /
560mm
34,155,000 329
408.45.025 Slido f-park72 50a 1990°2200mm /
665mm
34,155,000 329
408.45.026 Slido f-park72 50a 2200°2700mm /
560mm
42,812,000 329
408.45.027 Slido f-park72 50a 2200°2700mm /
665mm
42,812,000 Ray cửa lùa Hafele
408.45.108 Slido F-Pa72 60B con.prof.top/
bott.1 do.
3,520,000 Ray cửa lùa Hafele
408.45.008 Slido F-Pa72 60B 2 doors 805/1200-
1400
38,269,000 331
408.45.010 Slido F-Pa72 60B 2 doors
805/1990-2200
38,269,000 331
408.45.012 Slido F-Pa72 60B 2 doors
805/2200-2700
42,812,000 331
408.45.013 Slido F-Pa72 60B 2 doors 905/2200-
2700
42,812,000 Ray cửa lùa Hafele
408.45.102 Slido F-Pa72 60B magnet 1,328,400 331
408.45.121 Slido F-Pa72 60B lock.mech.zi./
plas.2do.
737,000 331
403.50.971 Aluflex 80 upper guide 297,000 337
403.50.940 Bott.Runn.Gear st.Galv.W.Spr. 770,000 337
403.75.300 Top frame profile silv.3m 726,000 337
403.62.960 Top frame profile silv. 6,0m 1,452,000 337
403.75.304 Top frame profile bl.Cha.3m 1,016,000 337
403.75.305 Top frame profile bl.Cha.6m 2,033,000 337
403.52.930 Aluflex 80 intermediate rail silv. 3.0m 847,000 337
403.52.960 Subdiv.Bar profile silvc. 6,0m 1,694,000 337
403.75.313 Subdiv.Bar profile bl.Cha.3m 980,000 337
403.75.314 Subdiv.Bar profile bl.Cha.6m 1,960,000 337
403.61.930 Aluflex 80 bottom frame profile silv. 3m 1,162,000 337
403.61.960 Bott.Frame profile silv. 6,0m 2,323,000 337
403.75.322 Bott.Frame profile bl.Cha.3m 1,646,000 337
403.75.323 Bott.Frame profile bl.Cha.6m 3,291,000 Ray cửa lùa Hafele
403.75.328 Side frame profile silv.3m 1,053,000 337
403.75.329 Side frame profile silv.6m 2,105,000 337
403.75.333 Side frame profile bl.Cha.3m 1,210,000 337
403.75.334 Side frame profile bl.Cha.6m 2,420,000 337
403.75.339 Aluflex 80 side frame silv.3m 1,089,000 337
403.75.340 Aluflex 80 side frame silv.6m 2,178,000 337
403.75.344 Aluflex 80 side frame bl.Cha.3m 1,258,000 Ray cửa lùa Hafele
403.75.345 Aluflex 80 side frame bl.Cha.6m 2,517,000 337
403.75.350 Aluflex 80 prof.Handle silv.3m 1,561,000 337

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Liên hệ