Ray trượt Hafele

563.58.343 Alusion profile h02 black 22x26m
m/3m
799,000 Ray trượt Hafele
563.86.482 Gasket plas.20000mm 5-6mm glass 440,000 265
342.79.784 Right hand – connector rh 30kgs 133,000 Ray trượt Hafele
342.79.785 Left hand – connector lh 30kgs 133,000 265
342.79.780 Hinge 3d 100° d 30kgs nickel plated r 1,551,000 265
342.79.782 Hinge 3d 100° d 30kgs black plated r 1,551,000 265
342.79.781 Hinge 3d 100° d 30kgs nickel plated l 1,551,000 Ray trượt Hafele
342.79.783 Hinge 3d 100° d 30kgs black plated l 1,551,000 265
RAY TRƯỢT / DRAWER
552.35.365 Slim wall set sc dark grey 80/500mm 737,000 272
552.35.765 Slim wall set sc white 80/500mm 737,000 272
552.36.335 Slim wall set PTO dark grey
80/500mm
825,000 272
552.36.735 Slim wall set PTO white 80/500mm 825,000 272
552.55.318 Slim wall+sqr railing set dark gr
80/500
968,000 Ray trượt Hafele
552.55.718 Slim wall+sqr railing set white 80/500 968,000 272
552.55.323 Slim wall+sqr railing set dark gr
80/500
869,000 272
552.55.723 Slim wall+sqr railing set wh 80/500
PTO
869,000 272
552.35.375 Slim wall set sc dark grey
120/500mm
786,500 273
552.35.775 Slim wall set sc white 120/500mm 786,500 273
552.36.345 Slim wall set PTO dark grey
120/500mm
880,000 273
552.36.745 Slim wall set PTO white 120/500mm 880,000 Ray trượt Hafele
552.35.385 Slim wall set sc dark grey
170/500mm
902,000 273
552.35.785 Slim wall set sc white 170/500mm 902,000 273
552.36.355 Slim wall set PTO dark grey
170/500mm
1,012,000 273
552.36.755 Slim wall set PTO white 170/500mm 1,012,000 Ray trượt Hafele
552.55.320 Slim wall inner set dark gr
80/500mm
1,375,000 273
552.55.724 Slim wall inner set white 80/500mm 1,375,000 273
552.55.322 Slim wall inner set dark gr
170/500mm
1,727,000 274
552.55.725 Slim wall inner set white 170/500mm 1,727,000 274
552.55.315 Square bar dividing system 900mm
d.grey
303,000 274
552.49.728 Square bar dividing system 900mm
Silk Wh
303,000 274
552.49.429 Square bar dividing set 1200mm
d.grey
370,999 274
552.49.729 Square bar dividing system1200mm
Silk Wh
370,920 274
552.75.701 Drawer side run.white screw
fix.84/300mm
577,500 278
552.75.005 Drawer side run.grey screw
fix.84/500mm
713,900 278
552.75.705 Drawer side run.white screw
fix.84/500mm
713,900 Ray trượt Hafele
552.77.781 Drawer runner wh.scr.rec.rail.
135/300mm
577,500 278
552.77.085 Draw.runner grey scr.rec.rail.
135/500mm
728,200 278
552.77.785 Drawer runner wh.scr.rec.rail.
135/500mm
728,200 278
552.03.781 Set of inner alto 84/300 white 843,700 279
552.03.085 Set of inner alto 84/500 grey 947,100 Ray trượt Hafele
552.03.785 Set of inner alto 84/500 white 947,100 279
552.03.791 Set of glass side alto 84/300 white 589,600 279
552.03.095 Set of glass side alto 84/500 grey 693,000 279
552.03.795 Set of glass side alto 84/500 white 693,000 279
552.79.085 Drawer runner met gr.rec.rail.
199/500mm
854,700 279
552.79.785 Drawer runner wh.scr.rec.rail.
199/500mm
854,700 279
433.32.501 C-runner 25S galv.+D 3D clip
16/300mm
242,000 281
433.32.502 C-runner 25S galv.+D 3D clip
16/350mm
253,000 281
433.32.503 C-runner 25S galv.+D 3D clip
16/400mm
264,000 Ray trượt Hafele
433.32.504 C-runner 25S galv.+D 3D clip
16/450mm
275,000 281
433.32.505 C-runner 25S galv.+D 3D clip
16/500mm
286,000 281
433.32.506 C-runner 25S galv.+D 3D clip
16/550mm
297,000 281
433.32.071 C-runner 30F galv.+D 3D clip
16/300mm
341,000 Ray trượt Hafele
433.32.072 C-runner 30F galv.+D 3D clip
16/350mm
352,000 283
433.32.073 C-runner 30F galv.+D 3D clip
16/400mm
374,000 283
433.32.074 C-runner 30F galv.+D 3D clip
16/450mm
396,000 283
433.32.075 C-runner 30F galv.+D 3D clip
16/500mm
418,000 283
433.32.076 C-runner 30F galv.+D 3D clip
16/550mm
440,000 283
433.32.171 C-runner 30F galv.PTO 3D clip
16/300mm
319,000 Ray trượt Hafele
433.32.172 C-runner 30F galv.PTO 3D clip
16/350mm
341,000 283
433.32.173 C-runner 30F galv.PTO 3D clip
16/400mm
363,000 283
433.32.174 C-runner 30F galv.PTO 3D clip
16/450mm
374,000 283
433.32.175 C-runner 30F galv.PTO 3D clip
16/500mm
396,000 283
433.32.176 C-runner 30F galv.PTO 3D clip
16/550mm
418,000 283
494.02.061 DIY-B-Runner S 30F +D galv.
300mm
172,000 286
494.02.071 DIY-B-Runner S 30F +D black.
300mm
172,000 Ray trượt Hafele

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Liên hệ